Etyka pracy psychologa

Etyka pracy psychologa

Kodeks etyczny PTP

Etyka pracy coacha:

 1. Coach dba o swoje przygotowanie merytorycznerozwój umiejętności.
 2. Coach dba o wizerunek i interesy swojego klienta.
 3. Coach zna granice swoich kompetencji i nie podejmuje się zadań przekraczających jego możliwości. Dokłada wszelkich starań, aby zapewnić jak najwyższy poziom wykonywanej pracy.
 4. Coach powstrzymuje się od wykonywania czynności zawodowych, jeżeli okoliczności zewnętrzne lub jego własny aktualny stan fizyczny czy psychiczny są tego rodzaju, że mogą istotnie obniżyć poziomwykonywanej pracy lub zakłócić bezstronność osądu zawodowego.
 5. Coach nie jest obojętny na odstępstwa od zasad etyki zawodowej ze strony innych coachów. Stwierdzając nieetyczne postępowanie kolegi w sprawach zawodowych lub dowiadując się o takim zachowaniu, coach stara się przekonać go o niewłaściwości jego czynów, korzystając gdy trzeba, z pomocy innych kolegów. Jeśli taka interwencja okazuje się nieskuteczna, coach zgłasza sprawę do właściwej instytucji, która określa dalszy sposób jej załatwienia.
 6. Coach jest odpowiedzialny za ustanawianie wyraźnych, odpowiednich do sytuacji relacji z klientami.
 7. Coach zgodnie z prawdą przedstawia swoje kwalifikacje, wiedzę i doświadczenie.
 8. Coach nie wykorzystuje informacjiuzyskanych w trakcie procesu coachingu w celu uzyskania jakichkolwiek korzyści osobistych, zawodowych czy finansowych z wyjątkiem zapłaty za wykonaną pracę.
 9. Gdy coach czuje, że coaching nie jest właściwym rozwiązaniem dla klienta lub nie jest z jakiegoś powodu skuteczny, jest zobowiązany do omówieniatego z klientem w sposób nie uwłaczający jego godności. 
 10. Coach nie podejmuje się coachingu, który stałby w sprzeczności z coachingiem prowadzonym dla innego klienta lub byłby konkurencyjny.
 11. Coach nie ujawnia osobom trzecim informacji dotyczących swojego klienta, na temat przebiegu coachingu, tematów poruszanych podczas sesji; z wyjątkiem sytuacji, kiedy klient upoważni coacha do ich ujawnienia lub w sytuacji kiedy klient ujawnia zamiar zagrożenia życiu swojemu lub innych osób oraz kiedy świadomie działa na niekorzyść innych osób i/lub organizacji.
 12. Coach będący z wykształcenia psychologiem nie udostępniaspecyficznych metod badawczych osobom nieprzygotowanym do ich kompetentnego stosowania.

źródło: na podstawie opracowania dr M.A.Leopold

 

Zarys kontraktu:

 • W trakcie naszej pracy określony zostanie każdorazowo cel i mierniki jego realizacji(jaki wynik chcemy osiągnąć? jak będziemy mierzyć sukces? po czym poznamy, że sukces się pojawił?)
 • Zobowiązujemy się do punktualności i szanowania swojego czasu. 
 • Informacja o niemożności uczestniczenia w sesji lub innych przeszkodach powinna nastąpić zminimum 24 godzinnym wyprzedzeniem – wówczas możliwość zmiany terminu jest bezpłatna.
 • Poufność jest kluczową zasadą współpracy– jej bazę stanowią uregulowania kodeksów etycznych (coacha i psychologa) oraz ustalenia z klientem.
 • Miejsce spotkań jest wyraźnie określone. Istnieje możliwość konsultacji przez narzędzia online (Zoom, MEET).
 • Częstotliwość spotkań ustalana jest na bieżąco i zależna  od potrzeb klientaoraz postrzeganych przez niego efektów pracy. Najważniejsza jest skuteczność i zasada “less is more“. 
 • Rodzaj i forma płatności – przelew na podane konto przed umówiona sesją.

Konsultacje online:

 • Platforma ZOOM.us (proszę o wcześniejszą instalację aplikacji)

Możliwe platformy (wyjątkowo) – G Suite – Meet,